[ flylord @ 14.11.2004. 14:54 ] @
http://en.wikipedia.org/wiki/Ergonomics
[ cicika @ 18.11.2004. 00:53 ] @
Ergonomija predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi razumevanjem interakcije izmedju ljudi i ostalih elemenata posmatranog sistema, zatim primenom teorijskih saznanja, principa i metoda na dizajn i proizvodnju s ciljem održavanja ljudskog zdravlja i optimizovanja performansi sistema u skladu sa tim. Doprinos ergonomije ogleda se u dizajnu i ocenjivanju poslova, zadataka, proizvoda, radne okoline i sistema kako bi oni odgovarali ljudskim potrebama, sposobnostima i ograničenjima.

Domeni specijalizacije ergonomije

Sama reč, ergonomija, nastala je od grčkih reči ergon (rad) i nomos (zakon) i samim tim ergonomija je skup zakona, prirodnih, o radu.
Ona predstavlja sistemski orijentisanu disciplinu koja obuhvata sve aspekte ljudske aktivnosti sa potpunim pristupom problemu u čijem razmatranju se u obzir uzimaju fizički, kognitivni, socijalni, organizacioni i drugi releventni faktori. Ergonomija obuhvata više domena primene i ekonomskih sektora koji se medjusobno ne isključuju, već dopunjuju konstantno evoluirajući u nove segmente primene.

Uopštena podela na poddiscipline zasnovana je na specifičnim ljudskim atributima i karakteristikama ljudske interakcije sa okolinom. Na ovaj način izdvojene su sledeće poddiscipline:

Fizička ergonomija koja se bavi anatomskim, antropometričkim, psihološkim i biomehaničkim karakteristikama ljudskog bića u njihovom odnosu sa fizičkom aktivnošću. Kao najvažnije teme mogu se spomenuti opšti stavovi o radu, rukovanje materijalima, ponavljajuće povrede usled jednoličnih pokreta, mišićno-skeletni poremećaji, organizacija radnog prostora, bezbednost i zdravlje.

Kognitivna ergonomija obradjuje mentalne procese kao što su percepcija, pamćenje, rezonovanje i motoriku i kako na njih utiče interakcija sa ostatkom posmatranog sistema. Najvažniji aspekti uključuju mentalni napor, donošenje odluka, interakcija sa računarima, ljudska pouzdanost, radni stres.

Organizaciona ergonomija proučava optimizaciju socio-tehničkih sistema uključujući njihovu organizacionu strukturu, pravila i procese. Uključuje komunikaciju, organizaciju rada, timova i timski rad, komunalnu ergonomiju, kooperativni rad, menadžment.

Zvanična definicija i opis, preuzeto od International Ergonomics Association

Edit&Translation by cicika
[ momsab @ 11.12.2004. 22:01 ] @
Na srpskom, ukratko o primeni ergonomije pri radu na računaru: http://www.cg.yu/?akcija=rubrika&rubrika=65

http://www.ergonomics.com.au/p...useful_info/420_how_to_sit.htm

[Ovu poruku je menjao momsab dana 04.09.2005. u 16:05 GMT+1]
[ flylord @ 10.02.2005. 17:41 ] @
Jedan zanimljivi sajt o ergonomiji, uopsteno. Ima dosta externih linkova
http://ergonomics.org/